Dopis rodičům – situace ve školství

Vážení rodiče, přátelé školy, kolegyně a kolegové, 

píšu Vám jako ředitelka naší školy a chci Vás požádat o podporu dětí v kontextu plánovaných zásahů do financování regionálního školství.  Věřím, že Vaše podpora může sehrát klíčovou roli v rozhodnutích, která ovlivní vývoj naší vzdělávací soustavy na mnoho let dopředu.

V rozpočtu školství chybí pro příští rok minimálně 6 miliard korun – rozumím složité ekonomické situaci našeho státu, ale jsem spolu se svými kolegy přesvědčena, že ubírat z rozpočtů škol se nám do budoucna nemůže vyplatit.

Vláda chystá snížení PHMAX (maximální stanovený počet hodin, které učíme v naší škole), což by od začátku školního roku 2024/2025 znamenalo:

  • nedostatek učitelů do budoucna
  • zrušení či velké omezení inovativních postupů výuky, které jsme v minulých letech s kolegy zavedli (např.: tandemová výuka, kontinuální podpora nově přijatých učitelů, omezené dělení dětí do skupin na výuku jazyků a dalších předmětů, individualizace a diferenciace výuky apod.)
  • nemožnost poskytovat individuální podporu všem dětem 
  • nedostatek nepedagogických pracovníků (uklízečky, kuchařky, administrativní pracovníci – účetní, mzdová účetní, IT správci apod.)
  • kritický úbytek kapacit pro práci s talentovanými dětmi a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
  • nedostatek času/personálu na práci s duševní pohodou dětí (která je po covidu a dalších problémech, kterým jsme čelili v minulých letech, opravdu potřeba) – nedostatek prostředků (velké snížení finančních prostředků) na nákup pomůcek a nových učebnic, omezení ONIV – ostatních neinvestičních výdajů, přesun ONIV (nemocenská do nadtarifních složek platu – ohodnocení učitelů – třídnictví, osobní příplatky, odměny)
  • velké omezení možností individuálního ocenění práce jednotlivých učitelů – zvýší se počty dětí ve třídě
  • parametrizace asistentů pedagoga – od roku 2025 se připravuje (je téměř schválená) tzv. parametrizace pozic asistenta pedagoga – snížení počtu asistentů pedagoga pro naši školu: v současnosti zaměstnáváme 10 asistentů a po schválení parametrizace budou na naší škole pracovat pravděpodobně pouze 3 – 4 asistenti. Dojde k velkému omezení práce s dětmi s podpůrnými opatřeními, vzdělávání dětí bude v těchto třídách náročnější a nebude možná diferenciace výuky v takové míře, jakou poskytujeme nyní.

Vážení rodiče, přátelé školy, kolegyně a kolegové, na základě své dlouhodobé profesní zkušenosti jsem přesvědčena, že navrhované změny zcela přeruší pozitivní vývoj školství, který jsme zaznamenávali v minulých letech, znamenají zásadní odklon od státem schválené strategie vzdělávání (Strategie 2030+) a jejich dopad bude ničivý zejména na důvěru ředitelů škol v systém.

Po letech budování vzájemné důvěry mezi školou a širokou veřejností a kvalitního vzdělávání v naší škole, kde zavádíme inovativní metody vzdělávání, novou informatiku, dělené hodiny (ČJ, M, cizí jazyky atd.), tandemovou výuku, intenzivně spolupracujeme s rodiči, školskou radou a se zřizovatelem, podporujeme společnou novou vizi školy, která reflektuje nové strategie vzdělávání a  připravuje Vaše děti na život, musím konstatovat, že všechny tyto pracně budované věci budou v ohrožení.

Ráda Vám osobně poskytnu jakékoliv další informace, které můžete potřebovat, abyste se mohli rozhodně postavit navrhovaným změnám.

Přestože jsou kroky současného ministra školství devastující, mohu Vám slíbit, že já i moji kolegové se jejich dopady na naši školu budeme snažit minimalizovat. Vaše děti jsou u nás vždy na prvním místě. 

Pokud však máte nápad, jak nás podpořit a plánovaným změnám MŠMT zabránit, budeme rádi, pokud oslovíte osoby, které mohou dění ovlivnit, zejména pak úterní hlasování v Poslanecké sněmovně, aby i poslanci měli relevantní informace od jednotlivých škol, rodičů a institucí podílejících se na vzdělávání našich dětí. Rovněž byla zpracována petice napříč školami a institucemi podílející se na vzdělávání našich dětí, podporu rovněž můžete vyjádřit podpisem pod petici ZDE.

Tento dopis můžete volně sdílet a šířit kdekoliv uznáte za vhodné. Našim společným cílem je vzdělávání Vašich/našich dětí. 

Děkujeme za Vaši podporu a vážíme si jí!

Mgr. Jolana Vaněčková, ředitelka školy