VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ve dnech 30. 9. 2021 – 8. 10. 2021 proběhly v systému Škola OnLine volby do Školské rady z řad zákonných zástupců. Děkujeme za návrhy kandidátů a také všem 53 hlasujícím rodičům, díky kterým již známe zástupce rodičů do školské rady.

Nově tedy ve školské radě vítáme paní Veroniku Zíkovou a paní Terezu Pileckou. Zástupci pedagogického sboru byly zvoleny paní učitelky Kateřina Gottwaldová a Iveta Hrůzová. Volba zástupců zřizovatele teprve proběhne.

Děkujeme za spolupráci!

V Nečíni 11.10.2021                                  Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)

 

 

Vážení zákonní zástupci,

z vašich zaslaných návrhů byla sestavena listina kandidátů z řad zákonných zástupců žáků do školské rady. Volby proběhnou v systému Škola OnLine formou hlasování tak, že všichni primární zákonní zástupci (tzn. 1 zástupce z rodiny žáka) budou mít možnost se jich zúčastnit, a to v termínu od 30.9.2021 do 8.10.2021. Primární zákonní zástupci každého žáka mají vždy jeden hlas a volí jednoho kandidáta.

Předem děkuji!

V Nečíni 30.9.2021      Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)

 

 

Vážení zákonní zástupci,

 

dle školského zákona č. 561/2004 je v naší škole od roku 2009 ustanovena šestičlenná školská rada složená ze zástupců rodičů (2), zástupců pedagogů (2) a zástupců zřizovatele (2).

 

Školská rada se mimo jiné vyjadřuje ke vzdělávacímu programu školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků, projednává koncepci rozvoje školy, rozpočet a hospodářské výsledky školy, výroční zprávu a může také podávat podněty či oznámení zřizovateli a řediteli školy. Funkční období člena rady je tříleté. Mandát členům školské rady vyprší nyní na podzim 2021.

 

Před vlastními volbami je potřeba navrhnout kandidáty na členy z vašich řad.

 

Všichni rodiče mají právo stát se kandidátem na místo člena školské rady nebo navrhnout svého kandidáta, který s tím však musí souhlasit. V případě zájmu o tuto funkci ve školské radě, zašlete svoji kandidaturu nebo jméno kandidáta (s uvedením povinných údajů o jeho osobě: jméno a příjmení, věk, profese) jako odpověď na zprávu v systému Škola On Line ředitelce školy, a to nejpozději do středy 29. září 2021.

 

O kandidátech, způsobu a průběhu voleb budete předem informování v týdenních plánech a na školním webu.

Předem děkuji!

V Nečíni 2.9.2021      Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)