Vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

dovolte mi, abych vám nejprve poděkovala za spolupráci a pomoc se zvládnutím dalšího nelehkého období distančního vzdělávání. Vím, že pro mnohé z Vás bylo obtížné zajistit všechny povinnosti, které jsme na vás kladli a zároveň podporovat své děti při domácím vzdělávání.

MŠMT  připravilo pro školy doporučení, jak při tvorbě hodnocení za 2.pololetí školního roku 2020/2021 na vysvědčení postupovat:

Doporučení uvádí, že v tomto specifickém školním roce je vhodné zaměřit se především na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností, protože právě tyto dovednosti jsou stěžejním předpokladem nejen pro úspěšné zvládání výuky. Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů. Za stávajících okolností však lze doporučit zejména hodnocení slovní, případně klasifikaci doplněnou slovním hodnocením. 

Rozhodli jsme se, že žáci a žákyně naší školy obdrží 30.6.2021 vysvědčení kombinované  – klasifikace známkami a sumativní kriteriální hodnocení dosažené úrovně klíčových kompetencí.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je dlouhodobý a složitý proces, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence vedle sebe nestojí izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu. Získat je lze vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání, proto k jejich utváření a rozvíjení směřuje a přispívá veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti ve škole.

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

 

Případné dotazy vám ráda zodpovím emailem (jolana.vaneckova@zsnecin.cz) nebo telefonicky (734 388 030). Děkuji za spolupráci!

V Nečíni 16.6.2021                                                                                                                                   Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)