INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.
  • V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

 

Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení:

  • ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), stejné už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji,
  • to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání,
  • na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření,
  • v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),
  • i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd.

 

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3.5. 2021 již povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu (to stejné již platí v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském),
  • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
  • pro žáky 2. stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a žáky prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

 

ORGANIZACE VÝUKY V NAŠÍ ŠKOLE

3.5.2021 (36. školní týden) nastupují do MŠ všechny děti, rotačně žáci I.stupně a nově nastoupí žáci 6. a 8. třídy

10.5.2021 (37. školní týden) pokračují všechny děti v MŠ, rotačně žáci I.stupně a nově nastoupí žáci 7. a 9. třídy

Je velmi důležité, aby žáci v den testování přišli do školy v 7:00 (po odebrání vzorku se musí čekat 15 minut na výsledek testu).

V 7:25 pak začíná 1.vyučovací hodina. 

V následujících týdnech budou třídy rotovat v lichých a sudých týdnech a bude se střídat prezenční a distanční výuka. Obědy ve školní jídelně budou probíhat v souladu s dodržováním hygienických opatření. Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky.

Každý žák základní školy musí nosit hygienickou roušku a mít náhradní s sebou.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci! Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)