Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

dovolte mi, abych vám nejprve poděkovala za spolupráci a pomoc se zvládnutím dalšího nelehkého období distančního vzdělávání. Vím, že pro mnohé z Vás bylo obtížné zajistit všechny povinnosti, které jsme na vás kladli a zároveň podporovat své děti při domácím vzdělávání. Období distančního vzdělávání není snadné ani pro nás učitele. Přesto věřím, že se ještě mnohému novému všichni naučíme, a že nás již brzy čekají klidnější školní dny.

MŠMT  připravilo pro školy doporučení, jak při tvorbě hodnocení za 1.pololetí školního roku 2020/2021 na vysvědčení postupovat:

Doporučení uvádí, že v tomto specifickém školním roce je vhodné zaměřit se především na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností, protože právě tyto dovednosti jsou stěžejním předpokladem nejen pro úspěšné zvládání distanční výuky. Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů. Za stávajících okolností však lze doporučit zejména hodnocení slovní, případně klasifikaci doplněnou slovním hodnocením. Přihlížet by školy měly také k dalším skutečnostem, které ovlivňují výsledky vzdělávání, a to například aktivita při distanční výuce, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách distanční výuky anebo plnění zadaných úkolů. Je tedy vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií. 

V praxi to znamená, že žáci a žákyně naší školy obdrží 28.1.2021 (nebo nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve školách) vysvědčení kombinované (klasifikace známkami a slovní hodnocení).

 

Děkuji za spolupráci!

V Nečíni 5.1.2021                                                                                                                         Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)

Dopis pro rodiče – HODNOCENÍ za 1.pololetí 2020_2021