INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ I.STUPNĚ ZŠ

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinnáV rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.

  • Maximální počet žáků ve školní skupině bude 15 a musí být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol, budou roušky povinné.

 

Provoz I. stupně ZŠ bude obnoven za předpokladu dodržování základních provozních podmínek základní školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení (viz Manuál MŠMT Soubor hygienických pokynů pro ZŠ) v rozmezí od 7.00 hodin do 16.00 hodin.

Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. V dopolední části (od 7.00 hodin do 9.00 hodin) budou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajišťovat třídní učitelky, další činnosti zajistí vychovatelky a asistenti pedagoga.

 

ÚKOLY PRO RODIČE:

  • Seznamte se s Manuálem MŠMT (najdete zde)
  • Vyplňte dotazník na webu školy – Dotazník pro rodiče žáků I.stupně ZŠ – najdete zde (prosím obratem (nejpozději do pátku 8.5.2020), abychom mohli plánovat vzdělávací aktivity od 25.5.2020)
  • Při prvním vstupu žáka do ZŠ 25.5.2020 dodejte vyplněné a podepsané čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (najdete zde)

Děkuji za spolupráci!

 

V Nečíni 4.5.2020                                          Mgr. Jolana Vaněčková (ředitelka školy)